สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application: ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 5 มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining21 กุมภาพันธ์ 2561   16:12:36