สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมสอบทานการบริหารงานของหน่วยงาน

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวดารณี เพ็ชรากูล เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานติดตามและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าสอบทานการบริหารงานของสำนักวิทยบริการฯ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง และนำเสนอข้อมูลของสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์5 เมษายน 2561   15:19:16