สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ก่อนปิดภาคเรียน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานก่อนปิดภาคเรียน โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 เมษายน 2561   13:04:24