สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้บริหาร

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีและกล่าวอวยพรคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 เม.ย. 2561   13:44:10