สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ร่วมกับ สกอ.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานในที่ประชุม อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี)4 พฤษภาคม 2561   16:39:36