สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐานภายใน (Internal Audit) เพื่อให้สอดคล้องตามกระบวนการของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยทีมบุคลากรที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจ (Auditor) ติดตามงานในส่วนงานต่างๆ ในลักษณะสลับหน่วยงานในการตรวจติดตามงาน โดยในครั้งนี้ ทีมตรวจจากสำนักงาน เข้าตรวจติดตามงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทีมตรวจจากศูนย์วิทยบริการเข้าตรวจติดตามงานสำนักงาน และทีมตรวจจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตรวจติดตามงานศูนย์วิทยบริการ ซึ่งในกระบวนการตรวจติดตามงานทางทีมตรวจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น10 พฤษภาคม 2561   10:54:02