สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาดูงาน "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรงานบริการศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขอเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ "เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว" ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว และนำมาประยุกต์ หรือปรับใช้กับศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)10 พฤษภาคม 2561   11:22:26