สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA สัญจร)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA สัญจร) สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1)20 มิถุนายน 2561   16:39:39