สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่นด้านการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การเขียนใบบรรยายลักษณะงาน (Job description: JD) ภายในหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์24 มิถุนายน 2561   11:36:46