สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผศ.สุวรรณ์ คงมี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา) และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรสารสนเทศ) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 มิถุนายน 2561   15:38:04