สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561"

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หอสมุดได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)9 กรกฏาคม 2561   15:00:36