สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561"

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ . รูปภาพเพิ่มเติมที่ http://aritc.nsru.ac.th/detail_ativity.php?event_id=756 #NSRULibService11 กรกฏาคม 2561   14:58:58