สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์26 กรกฏาคม 2561   09:16:12