สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application: ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 5 อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining16 สิงหาคม 2561   11:32:30