สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ประเด็นหลักคือเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และหารือแนวทางในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านมีการให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 กันยายน 2561   10:04:36