สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO โดยมีเจ้าหน้าที่จาก EBSCO เป็นผู้บรรยายการอบรมในรอบเช้าและบ่าย18 ตุลาคม 2561   11:51:43