สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (สำนักงานฯ)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์วิทยบริการ เข้าตรวจติดตามงานของสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 ตุลาคม 2561   11:04:13