สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ศูนย์ ICT)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมี ดร.จีรพรรณ เทียนทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าตรวจติดตามงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์30 ตุลาคม 2561   14:33:02