สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ศูนย์วิทยบริการ)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยมี อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์เทคโนโลีสารสนเทศฯ เข้าตรวจติดตามงานของสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2 พฤศจิกายน 2561   08:30:31