สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อรักษาระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีผู้ตรวจจาก บริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิทยบริการ ซึ่งการตรวจติดตามในครั้งนี้ผู้ตรวจได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนางานสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป29 พฤศจิกายน 2561   16:29:30