สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things " (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.-16.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย นายอาคม ไทยเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมไทยไอโอที ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดการอบรม18 ธันวาคม 2561   15:16:18