สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์20 ธันวาคม 2561   14:10:14