สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุวรรณ์ คงมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ประเด็นหลักคือเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และหารือแนวทางในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งทางผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์24 ธันวาคม 2561   16:40:45