สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 มกราคม 2562   13:43:46