สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนอีมาดอีทราย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงบ่าย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี10 กุมภาพันธ์ 2562   22:26:31