สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining12 กุมภาพันธ์ 2562   13:36:21