สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ออกไปบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Lilrary) สำหรับครูและยุวบรรณารักษ์ และบำรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียน13 กุมภาพันธ์ 2562   12:58:29