สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.กำแพงเพชรดูงานระบบ ISO

วันที่ 12 มีนาคม 2562 บุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีนางสาวจริยา ทิพย์หทัย เป็นผู้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์12 มีนาคม 2562   16:33:46