สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์23 เมษายน 2562   14:43:42