สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเพื่อจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพิ่อพิจารณาร่างการจัดทำนโยบายฯ โดยมี อาจารย์ประยุุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธาน วันพฤหัสที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑13 มิถุนายน 2562   13:30:35