สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลงานบริการต่างๆ ของหน่วยงานในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการเข้ารับบริการ เช่น การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งตัวแทนบุคลากรประจำฝ่ายงานให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวในวันปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์22 มิถุนายน 2562   15:22:51