สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง" วิทยากรโดย นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Computer Training1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)22 กรกฏาคม 2562   16:28:47