สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)

วันที่ 19 กรกรฎาคม 2562 บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์) ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์23 กรกฏาคม 2562   09:18:41