สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining5 สิงหาคม 2562   14:10:50