สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ กรรมการ และ ดร.สมพรพูลพงษ์ กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์5 สิงหาคม 2562   16:43:49