สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk) และระบบการจัดอบรม (NSRU Training)"

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk) และระบบการจัดอบรม (NSRU Training)" ให้กับเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายวิชชากร คูหาทอง และนางสาวกุลดา สวนสลา เป็นวิทยากรอบรมสอนวิธีการใช้งานระบบดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์8 สิงหาคม 2562   09:26:48