สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร ให่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา9 สิงหาคม 2562   14:18:28