สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานระบบบริการสำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นักศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานระบบบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และห้อง Server โดยมี นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นายกษิดิศ ประมวลกมล และนายวิทยา สีระวัตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 และห้อง Server ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์19 สิงหาคม 2562   15:31:51