สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2562 โดยมี ดร.จีรพรรณ เทียนทอง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยให้แก่บุคลากรในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร น.ส.จริยา ทิพย์หทัย นางอัญชลีพร แก้ววงษา และนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 สิงหาคม 2562   16:00:52