สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 สิงหาคม 2562   16:00:38