สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์อารี ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์13 กันยายน 2562   15:03:45