สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุม เรื่อง "จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)"

วันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อหารือกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการผลักดันเว็บไซต์สู่การจัดอันเว็บโอเมตริกซ์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 1518 กันยายน 2562   14:46:20