สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

-------------------------------

1.ชื่อโครงการ      จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร            425,000บาท

3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)       1  ตุลาคม 2557

4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    สืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้ง websiteต่างๆ

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1 นางสาวพิชชาพร ชาตะรูปะ |   10 ตุลาคม 2557  |   11:45:07  |