สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ ให้บริการล่วงเวลาของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ ให้บริการล่วงเวลาของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยสแกน QR หรือเข้าไปที่ https://goo.gl/TBRddsgasidid.p  |   3 กุมภาพันธ์ 2561  |   14:01:36  |