สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์วารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Science & Technology Asia)

วารสาร Science & Technology Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายไตรมาส ปัจจุบัน Science & Technology Asia ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI), Thai Journal Online (ThaiJO) และ ASEAN Citation Index (ACI) และคณาจารย์ นักศึกษาสามารถ ร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia ได้ที่เว็บไซต์ http://tujournals.tu.ac.th/tijsat/ หมายเหตุ: วารสาร Science & Technology Asia (ชื่อเดิมคือ Thammasat International Journal of Science and Technology) #NSRULibPRgasidid.p  |   28 เมษายน 2561  |   09:59:39  |