สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑

สํานักงบประมาณได้จัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๕ ผลงาน สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ . http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7683 . ทั้งนี้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนํา บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมไทยได้ #NSRULibPRgasidid.p  |   15 พฤษภาคม 2561  |   10:23:20  |  

ไฟล์แนบ
1524563890_9446.pdf