สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์โครงการ "การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO" Oct 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO" ในวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบแรก : เวลา 08.30 น. - 12.00 น. รอบที่สอง : เวลา 13.00 น. - 16.00 น. หัวข้อการอบรม - อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) - อบรมการสืบค้นโดยใช้ EBSCO Discovery Service (EDS) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2Dq80XU . #NSRULibTraining #NSRULibPRgasidid.p  |   4 ตุลาคม 2561  |   12:41:13  |