สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการใหม่ของหอสมุด

เนื่องจากหอสมุดจะปิดปรับปรุงอาคาร จึงได้ทำการย้ายสถานที่ให้บริการใหม่ดังนี้ * ห้องบริการอินเทอร์เน็ต (ชั้น 5 เดิม) ย้ายไป ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 15 * ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ (ชั้น 7 เดิม) ย้ายไป ห้องศูนย์ภาษา (โถงใหญ่) ชั้น 3 อาคาร 15 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป #NSRULibServicegasidid.p  |   3 มกราคม 2562  |   13:43:22  |