สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ วารสาร MFU Connexion

วารสาร MFU Connexion จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยความร่วมมือของ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชานิติศาสตร์ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ . ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความได้ที่ http://connexion.mfu.ac.th/en/articles.htmlgasidid.p  |   2 มีนาคม 2562  |   08:57:20  |