สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks)

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการที่มีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัย การจัดการศึกษาอบรม เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย การเมือง การปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ทั้งนี้ได้พัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks) ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย ผลงานวิชาการ และสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการเมืองการ ปกครอง ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ใช้บริการสามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชัน KPI ebooks ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าใช้งานได้โดยสแกน QR ตามระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ท่านใช้ (Android และ iOS) สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KPI ebooks Website: www.kpiebooks.com Facebook: www.facebook.com/kpi.ac.thgasidid.p  |   28 มีนาคม 2562  |   09:19:24  |  

ไฟล์แนบ
kpi ebooks วิธีการใช้งาน.jpg kpi ebooks for android.png รายละเอียด kpi ebooks.jpg kpi ebooks for ios.png